fbpx

Tájékoztató az adat- és titokvédelemről

1.Az adatkezelés jogalapja

Az Eladó tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

Az információs önrendelkezési jog érvényesítése érdekében az Eladó a jelen Tájékoztató közzétételével biztosítja a Vevők és regisztrált felhasználók (továbbiakban együtt: „Érintettek”) számára annak megismerését, hogy az Érintettek személyes adatainak milyen körét, milyen időtartamban, milyen jogcímen, milyen célra tárolja, és milyen esetekben továbbítja más személy részére, továbbá miként gondoskodik a személyes adatok biztonságáról és titkosságáról.

Az Eladó az Érintettek személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli, amelyeket az adatkezelés minden fázisában köteles betartani.

A személyes adatok megadása önkéntes. A személyes adatok kezelését az Eladó végzi. Az Eladó adatkezelése az Érintettek hozzájárulásán alapul.

A szerződés megkötésével, illetve a regisztrációval az Érintett feltétlen hozzájárulását adja az Eladó jelen Tájékoztatóban részletezett adatkezelési gyakorlatához.

2. Az Eladó által kezelt személyes adatok felsorolása

Az Eladó által kezelt személyes és egyéb adatok köre a következők:

A regisztráció során megadott adatokat a regisztrált felhasználó – a webáruházba történt belépést követően – a „Fiók” menüpontban bármikor módosíthatja.

3.    Az adatkezelés célja

Az Eladó az Érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, illetve a szerződés létrejöttének és tartalmának későbbi bizonyítása érdekében rögzíti és tárolja.

Az Érintettnek a regisztráció, illetve a rendelés során tett kifejezetten hozzájáruló nyilatkozata esetén az Eladó jogosult az Érintett személyes, illetve egyéb adatait saját üzletszerzési és marketing céljaira, így különösen a szolgáltatás minőségének javítása és fejlesztése, a vevői igények figyelemmel kísérése, valamint a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás céljából (pl. hírlevelek kiküldése) felhasználni.

4.    Az adatkezelés időtartama

A Vevő bármikor, indoklás nélkül módosíthatja az adatkezelésre vonatkozó korábbi nyilatkozatait. A Vevő az info@romani.hu e-mail címre küldött értesítéssel bármikor kérheti adatainak törlését.

Az Eladó a Vevő adatait a Vevő hozzájárulásának visszavonásáig tárolhatja. Az adatkezelés időtartamának lejártával a Vevő személyes adatait törölni köteles.

5. Az Eladó titoktartási kötelezettsége

Az Eladó a tudomására jutott személyes adatokat köteles bizalmasan kezelni, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem teheti lehetővé, illetve azokat nem hozhatja nyilvánosságra. A titoktartási kötelezettség az Eladó alkalmazottját, tagját, megbízottját az Eladóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony megszűnése után is terheli.

6. Az adatok továbbításának esetei

Az Eladó az általa kezelt adatok közül azokat, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek átadhatja:

Az átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket az Eladóval azonos titoktartási kötelezettség terheli.

7. Adatbiztonság

Az Eladó által kezelt személyes adatok biztonságát, illetve az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések titkosságát elsősorban a különböző számítógépes visszaélések, támadások fenyegetik.

Mind az Eladó, mind a Vevő köteles a tőle elvárható műszaki és szervezési intézkedéseket megtenni a fentebb meghatározott veszélyek csökkentése, illetve elhárítása érdekében.

Az Eladó biztosítja azokat a technikai feltételeket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes és egyéb adatok fokozottabb védelméhez, illetve az Internet hálózaton továbbított közlések kifürkészésének lehető legteljesebb megakadályozásához szükségesek.

A hálózati vírusok elhárítása érdekében javasolt, hogy a Vevő minden olyan programot, amely e-mail-ben ismeretlen címről érkezik a Vevőhöz, a dokumentum megnyitása nélkül töröljön, illetve a vírusok kiszűrése érdekében számítógépére vírusirtó programot telepítsen.

A személyes adatok biztonságát és a szolgáltatás igénybevételével továbbított közlések titkosságát fenyegető számítógépes visszaélések elleni védekezés hatásos eszköze a biztonsági tűzfal rendszer kiépítése.

8. Az Érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségek

Eladó bármikor lehetőséget biztosít az Érintettnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az info@romani.hu e-mail címre megküldött üzenettel. Ha az Eladó a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, az Érintett bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „Hatóság”) fordulhat.

Az Érintett kérelmére az Eladó tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A felvilágosítás megtagadása esetén az Érintett bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a Hatósághoz fordulhat.

Az Eladó az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A fentieken kívül az Eladót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet vagy az Eladó a törvényi határidőn belül nem hoz döntést, úgy az Érintett bírósághoz fordulhat.

Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Érintett bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt az Eladó vagy annak megbízottja, amelyet megtehet egy lemondó nyilatkozatnak a fenti e-mail címre való megküldésével.

Eladó az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.